Home » Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проекти

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Бюджет на проекта: 82 500 000 лв.

Продължителност на проекта е 30 месеца

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на деца от уязвими групи. Предоставя допълнително обучение по български език за деца с различен майчин език, като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците и мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и училището.

Основна цел

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна социална и личностна реализация.

Допълнителното обучение по български език за деца от уязвими групи осигурява обща подкрепа за личностно развитие чрез:                                                                                                                       – допълнителни модули по образователното направление, осъществени в педагогически ситуации през учебно време;                                                                                                                          – допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани  през неучебно време.

През учебната 2019/2020 г. е сформирана една Група за допълнително обучение по Български език и литература с 4 /четири/ деца с ръководител Даниела Тотева – Ст. учител ПГ. Програмата за провеждане на допълнителното обучение е разработена на ниво III и IV група, но с конкретика за всяко включено в групата дете. През учебната година са постигнати следните резултати:

Децата слушат и разбират устни съобщения в различни ситуации, като се изразяват кратко и ясно.                                                                                                                                         

Познават неезикови стилове на комуникация – характеристики на гласа, изражение на лицето, стойка и жестове.                                                                                                                   

Показват напредък в правилното произнасяне на звуковете в българския език.                                                                                                                                

Могат  да определят позицията на някои звукове в думите.                                                                              

С насочващи въпроси използват  подходящ „времеви” речник при разказване на кратки истории.                                                                                                                                                                

 • С помощ от учителя разказват по нагледна опора.                                                                               

 • Слушат с интерес литературни произведения и свързват информацията и събитията от текстовете с житейския си опит.                                                                                                                                  

Изграждат  умения да преразказват  самостоятелно познати приказки и разкази.                                 

Импровизират  реплики и използват подходящи невербални средства за комуникация.

Със средства по проекта са закупени учебни помагала,  пособия и материали за реализиране на планираните дейности. През учебната 2020/2021 година продължава работата по проекта, като в групата са включени 6 /шест/ деца. Играейки децата съставят устно кратки описателни и повествователни текстове, изречения по нагледна и словесна опора, артикулират звукове и пренамират звукове в дума.

  Допълнително обучение по български език е в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.