Home » Документи

септември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Документи

Седмично разписание за учебната 2023-2024 г.

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

УУП 2 клас

ИУП Комбинирана форма 5 клас

ИУП Комбинирана форма 7 клас

Годишен план на ОУ ,,Христо Ботев“ -с. Пелишат ,общ. Плевен за учебната 2023-2024г

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден през 2023-2024г

Етичен кодекс 2023-2024

Модел за работа със семействата 23-24

ПЛАН за работа на училищната комисия по Безопасност на движението по пътищата (БДП) за учебната 2023-2024г

ПЛАН -ПРОГРАМА гражданско,здравно,екологично и интеркултурно възпитание през учебната 2023-2024г.

Програмна система на РГ 23-24

Училищен учебен план за 1клас

Годишен план на ОУ,,Христо Ботев“-с.Пелишат ,общ.Плевен за учебната 2023-2024г

ПЛАН за контролната дейност на директора на ОУ,,Христо Ботев“-с.Пелишат за учебната 2023-2024г

ПЛАН за защита при бедствия на пебиваващите в ОУ,,Христо Ботев“-с.Пелишат през учебната 2023-2024г

ПЛАН за сигурност на ОУ,,Христо Ботев“-с.Пелишат през учебната 2023-2024г.

ПЛАН на комисията за осигуряване на здравословни безопасни условия на обучение и труд през учебната 2023-2024г.

ПЛАН на училищният Координационен съвет за превенция на насилие и тормоз в ОУ,,Христо Ботев“ с.Пелишат за учебната 2023-2024г.

Правилник за вътрешния трудов ред на ОУ,,Христо Ботев“-с.Пелишат,общ.Плевен за учебната 2023-2024г.

Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024г.

Правилник за пропускателния режим в основното училище ,,Христо Ботев“-с.Пелишат през учебната 2023-2024г.

Стратегия за развитие на ОУ,,Христо Ботев“-с.Пелишат за периода 2023-2028 г

Тематичен план и график за заседанията на педагогическия съвет през учебната 2023-2024г.

Тематичен план и график за заседанията на педагогическия съвет през учебната 2023-2024г

Стратегия за развитие на ОУ,,Христо Ботев“-с.Пелишат за периода 2023-2028

Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024г.

Заповед за консултации – втори срок 2022-2023

График на консултациите през втория уч. срок 2022-2023

Заповед за утв. на процедура и правила за изв. на отсъствията

Приложения – заявления за отс. до 3 и до 7 дни

Правилник за дейността на училището 2022-2023 г.

Програма с мерки за повишаване на образователните резултати 2022-2023

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи

Заповед мерки за скарлатина

Програмна система на РГ 2022-2023

Правилник за дейността на разновъзрастова група 2022-2023

Модел за работа със семействата в РГ 2022-2023

График за втори час на класа през учебната 2022-2023 г.

График за ДЧ по ФВС през втория срок на учебната 2022-2023 г.

График за дежурства на учителите през втория учебен срок на учебната 2022-2023

Заповед и график за консултациите през втория уч. срок 2022-2023

План за контролна дейност 2022-2023

заявление за отсъствия по уважит. причини-3 дни

заявление за отсъствия по уважит. причини-7 дни

заявление за отсъствия за религиозни празници

заявление за отсъствия по уважит. причини 10 дни – РГ

заявление за отсъствия по уважит. причини за COVID

График за дежурства на учители през 2022-2023 г.

График за консултациите на учителите през учебната 2022-2023 г.

Заповед за ДЧ по ФВС

Заповед за втори час на клас през учебната 2022-2023 г.

УУП-1 клас 2022-2023 г.

УУП-2 клас 2022-2023 г.

УУП-3 клас 2022-2023 г.

УУП-4 клас 2022-2023 г.

УУП-5 клас 2022-2023 г.

УУП-6 клас 2022-2023 г.

УУП – 7 клас 2022-2023 г.

План БДП 2022-2023

План за дейностите на стратегията 2022-2023

План за квалификация 2022-2023

План за методическото обединение 2022-2023

План-програма за ГО 2022-2023

Стратегия за развитие 2022-2023

График на консултациите през учебната 2022-2023 г.

Заповед за формите на обучение за учебната 2022-2023

Заповед за дежурства на учителите през учебната 2022-2023 г.

Училищна програма за работа в условия на COVID през учебната 2022-2023 г.

Етичен кодекс на училищната общност в ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат през учебната 2022-2023 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебен ден през 2022-2023 година

План на училищният Координационен съвет за превенция на насилие и тормоз в ОУ „Христо Ботев“ с. Пелишат за учебната 2022 – 2023 година

План на комисията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд през учебната 2022-2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище през учебната 2022-2023 година

Правилник за дейността на училището 2022-2023

Заявление за прием в 5 клас

Заявление за прием в 1 клас

Заявление за ЦОУД


Заявление за дистанционно обучение

Декларация за съгласие на родител за ДО