Home » Документи

юли 2024
П В С Ч П С Н
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Документи

Правилник за дейността на училището за 2023 – 2024 година

Контролни работи – 2 срок 2023-2024 г.

Класни работи – 2 срок 2023-2024 г.

График на общата подкрепа през втория уч. срок на 2023-2024 г.

График  на ДЧ по ФВС през 2023-2024 г.

График за консултациите през втория срок на 2023-2024 г.

График за дежурства през първия учебен срок 2023-2024 г.

Заповед за втори час на класа през първия учебен срок на 2023-2024 г. 

Програма с мерки за повишаване на образователните резултати, за обхващане и задържане на децата и учениците през 2023-2024 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище през 2023-2024 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи през 2023-2024 г.

Седмично разпределение на педаг. сит. II група през 2023-2024 г.

Седмично разпределение на педаг. сит.  III -IV група през 2023-2024 г.

Седмично разписание за 2023-2024 г.

Правилник за дейността на РГ за 2023-2024 г.

Програмна система на РГ за 2023 – 2024 г.

Модел за работа със семействата на РГ за 2023-2024 г.

Седмично разписание за учебната 2023-2024 г.

Дневно разписание  за 2023-2024 г.

Училищен учебен план за 1 клас

Училищен учебен план за 2 клас

Училищен учебен план за 3 клас

Училищен учебен план за 4 клас

Училищен учебен план за 5 клас

Училищен учебен план за 6 клас

Училищен учебен план за 7 клас

Етичен кодекс на училищната общност за 2023-2024 г.

Модел за работа със семействата за 2023-2024 г.

ПЛАН -ПРОГРАМА по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание през учебната 2023-2024 г.

Програмна система на РГ  за 2023-2024 г.

Годишен план на ОУ ,,Христо Ботев“- с.Пелишат , общ.Плевен за учебната 2023-2024 г. 

План за контролната дейност на директора през учебната 2023-2024 г.

ПЛАН за защита при бедствия на пебиваващите в ОУ ,,Христо Ботев“-с. Пелишат през учебната 2023-2024 г.

ПЛАН за сигурност на ОУ ,,Христо Ботев“- с. Пелишат през учебната 2023-2024 г.

ПЛАН на комисията за осигуряване на здравословни безопасни условия на обучение и труд през учебната 2023-2024 г.

ПЛАН на училищният Координационен съвет за превенция на насилие и тормоз в ОУ ,,Христо Ботев“- с. Пелишат за учебната 2023-2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в училището през 2023-2024 г.

Правилник за дейността на училището за 2023-2024 г.

Правилник за пропускателния режим в ОУ ,,Христо Ботев“- с. Пелишат за учебната 2023-2024 г.

Правилник за вътрешния трудов ред в училището за 2023-2024 г.

Стратегия за развитие на ОУ ,,Христо Ботев“- с. Пелишат за периода 2023-2028 г.

Тематичен план и график за заседанията на педагогическия съвет през учебната 2023-2024 г.

Стратегия за развитие на ОУ ,,Христо Ботев“- с. Пелишат за периода 2023-2028 г.

Зповед за утв. на процедура и правила за изв. на отсъствията

Приложения – заявления за отс. до 3 и до 7 дни

Заповед мерки за скарлатина

заявление за отсъствия по уважит. причини-3 дни

заявление за отсъствия по уважит. причини-7 дни

заявление за отсъствия за религиозни празници

заявление за отсъствия по уважит. причини 10 дни – РГ

заявление за отсъствия по уважит. причини за COVID

Заявление за издаване на оргинал-дубликат на свидетелство, диплома

Заявление за прием в 5 клас

Заявление за прием в 1 клас

Заявление за ЦОУД


Заявление за дистанционно обучение

Декларация за съгласие на родител за ДО